فیلتر با یک نوع جریان معکوس برای تصفیه بیشتر فاضلاب به کار می رود به این شکل پساب خروجی از سپتیک به فیلتر وارد شده و توسط لوله ایی به پایین فیلتر منتقل می گردد سپس از بین ذرات لایه ای عبور نموده که ذرات کلوئیدی موجود در فاضلاب بین دانه ها گیر افتاده و فاضلاب تصفیه شده از لوله خروجی فیلتر خارج می گردد. همچنین در فیلتر ها ذراتی موجود است که دارای خلل و فرج زیادی بوده در نتیجه سطح زیادی داشته که مناسب برای رشد باکتریهای بی هوازی بوده در این مرحله و با توجه به زمان ماند 24 ساعته که در نظر گرفته شده است آلودگی های محلول در فاضلاب نیز تجزیه شده و راندمان عمل تصفیه را افزایش می دهد.

فیلتر

جدول مشخصات فنی فیلتر پیش ساخته

ارتفاع (سانتی متر)قطر (سانتی متر)حجم (متر مکعب)مدل
2101101.5SF1
2601102SF2
3101102.5SF3
3601103SF4
4101103.5SF5
4601104SF6
5101104.5SF7
5601105SF8