SBR

در این سیستم اكسیژن لازم جهت رشد باكتریهای هوازی بوسیله بلو ئر تامین و توسط لجن فعال تصفیه می گردد وسپس در قسمتهای مختلف پكیج فاضلاب زلال سازی و گند زدایی می گردد. پکیج فاضلاب جهت تصفیه پیوسته فاضلاب طراحی می گردد. پساب تصفیه شده، دارای استاندارهای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و می تواند برای آبیاری فضای سبز بکار رفته یا به منابع پذیرنده تخلیه شود

این پكیج شامل قسمتهای مختلف زیر می باشد:
متعادل ساز، ایستگاه پمپاژ، آشغالگیر، هوادهی (عمقی-شناور)، همزن و تزریق كننده مواد شیمیایی. ته نشینی. هاضم لجن. سیستم ضد كف و مواد ته نشین ناپذیر. سیستم گندزدا. صافی (شنی – كربنی).


شرح فرایند:

  • فاضلاب در یک مخزت هوادهی می شود
  • رشد باکتریها با تامین اکسیژن،مواد مغذی (BD)، زمان تسریع میگردد
  • باکتریها با مصرف رشد کرده تکثیر می شوند
  • سپس فاضلاب تصفیه شده به تانک ته‌نشین می شود
  • سلولهای باکتری، ته‌نشین شده و به ‌صورت لجن از کف تانک خارج می شوند
  • برای حفظ جمعیت باکتریها در حد مطلوب، بخشی از لجن به تانک هوادهی باز گردانده می شود
  • بخش باقیمانده لجن نیز تصفیه و یا دفع می شود
  • با استفاده از فرایند لجن فعال با روش هوادهی متناسب، بخش زیادی از جامدات آلی حذف خواهند شد.

این پكیج شامل قسمتهای مختلف زیر می باشد :
1. متعادل ساز

2. ایستگاه پمپاژ

3. آشغالگیر

4. هوادهی (عمقی-شناور)

5. همزن و تزریق كننده مواد شیمیایی

6. ته نشینی

7. هاضم لجن

8.  سیستم ضد كف و مواد ته نشین ناپذیر

9.  سیستم گندزدائی

10. صافی (شنی – كربنی)