در فرآیند فیلتراسیون ذرات معلق آب در فضای حاصل از خلل و فرج بستر سیلیسی محبوس میگردند. فیلتر های تحت فشار طوری طراحی و ساخته شده اند که دارای حداکثر راندمان ممکن می باشند در سیکل سرویس ذرات معلق در بستر فیلتراسیون ترسیب نموده بتدریج خلل و فرج بستر را پر می کنند، بدین ترتیب با گذشت مدت زمان معینی از شروع بهره برداری بر حسب میزان مواد معلق و کدورت آب ورودی، تدریجا افت فشار افزایش می یابد هنگامی که افت فشار در حدود 0.6 الی bar 0.8 گردد زمان شستشو فیلتر ها فرا رسیده است.

فیلتر شنی